Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYLABELS

 

 1. WSTĘP
  1. Sklep internetowy myLabels. Visbroker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11/5/1, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381008, NIP: 697-229-23-29, REGON: 301681582, kapitał zakładowy: 183.000,00 zł zwana dalej “Spółką” prowadzi sklep internetowy pod nazwą myLabels w domenie mylabels.pl oraz w jej poddomenach (dalej „Sklep”).
  2. Aby korzystać ze Sklepu Klient powinien dysponować urządzeniem telekomunikacyjnym do przeglądania stron internetowych oraz połączeniem z Internetem a także kontem poczty elektronicznej.
   Sklep dostarcza Towary na terenie Unii Europejskiej oraz do pozostałych wybranych krajów spoza Unii Europejskiej.
  3. Sklepowi przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Sklepu. Własność intelektualna Sklepu w szczególności obejmuje prawa autorskie do: loga myLabels, projektu witryny internetowej Sklepu, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej. Jakiekolwiek korzystanie bez wyraźnego zezwolenia Sklepu z własności intelektualnej Sklepu jest zabronione.
 2. PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Regulamin normuje prawa i obowiązki Stron w związku z:
   1. zakupem Towarów w Sklepie przez Klientów,
   2. zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem Kont przez Sklep,
   3. korzystaniem przez Klientów z konta Sklepu,
   4. dokonywaniem elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie,
   5. dystrybucją Newslettera przez Sklep,
   6. zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sklep.
  2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW
  1. Visbroker Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Visbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Visbroker Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Visbroker Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
  5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
  6. Korzystanie z Internetu, w tym również ze Sklepu, wymaga od Klienta należytej staranności, aby uchronić Klienta lub inne osoby od majątkowych lub niemajątkowych niebezpieczeństw, np. utraty środków pieniężnych lub Towarów, naruszenia prywatności, utraty danych, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń do korzystania z Internetu, jak komputery, smartfony, tablety.
  7. Klient odpowiada za to, że korzysta z Internetu i ze Sklepu w sposób bezpieczny.
  8. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
   1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
   2. Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej,
   4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu,
   5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.
  9. Cena została wyrażona oraz podawana jest w polskich złotych (zł).
  10. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tzn. zawierające obliczony zgodnie z polskim prawem podatek od towarów i usług (VAT). Kwota podatku jest wyszczególniona obok ceny na paragonie fiskalnym lub na fakturze VAT.
  11. Wizerunek Towaru:
   1. Mimo dołożenia staranności przez Sklep, istnieje margines technicznej niedokładności przy utrwalaniu wizerunków Towarów, publikowaniu ich w Sklepie i wyświetlaniu na ekranie urządzenia użytkownika. Wizerunek może odbiegać w powyższym zakresie od Towaru z powodów dotyczących technologii fotograficznej, oprogramowania, właściwości i ustawień ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik, albo z innych powodów technicznych.
   2. Wizerunek przedstawia tylko jeden rozmiar Towaru i nie jest aktualizowany, mimo wskazania innych rozmiarów w Sklepie, np. w Koszyku lub w Ulubionych.
   3. Wizerunek Towaru nie musi przedstawiać tego samego egzemplarza, który zamawia Klient, lecz egzemplarz tego samego modelu. Towary w ramach tego samego modelu mogą różnić się w granicach standardów dobrego rzemiosła, co w szczególności może dotyczyć Towarów wykonywanych ręcznie.
   4. Wizerunkowi Towaru mogą towarzyszyć informacje w postaci tekstu lub symboli, obejmujące cenę, model, rozmiar, wersję kolorystyczną oraz inne cechy Towaru.
   5. W wypadku różnicy między wizerunkiem Towaru, a powyższymi informacjami, rozstrzygająca jest treść informacji w postaci tekstu lub symboli.
   6. Różnice między Towarem a wizerunkiem Towaru, o których mowa w niniejszym przepisie, nie stanowią wady Towaru ani niezgodności Towaru z umową.
   7. Wizerunki Towarów oraz informacje na temat Towarów przedstawione w Sklepie są skierowane do ogółu i są zaproszeniem do składania ofert, a nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
   1. na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
   2. pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@mylabels.pl.
  2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  3. Zawarcie umowy zakupu Towaru obejmuje następujące etapy:
   1. Złożenie Zamówienia przez Klienta - co stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty kupna wszystkich Towarów znajdujących się w Koszyku,
   2. Potwierdzenie Złożenia Zamówienia - co stanowi potwierdzenie, że Sklep otrzymał ofertę od Klienta,
   3. Przyjęcie Zamówienia, co stanowi przyjęcie przez Sklep oferty Klienta i wraz z dojściem tego oświadczenia woli do Klienta powoduje zawarcie umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty przez klienta.
  4. Złożenie Zamówienia:
   1. Klient może złożyć Zamówienie przy pomocy Formularza Zamówienia lub przy pomocy Konta a także pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@mylabels.pl.
   2. Zamówienie dotyczy modelu, wersji kolorystycznej, rozmiaru i innych cech Towaru określonych w Koszyku.
   3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
   4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
   5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
   6. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 4.4.5 stanowi ofertę Klienta złożoną Visbroker Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
  5. Potwierdzenie Złożenia Zamówienia:
   1. Po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Potwierdzenie Złożenia Zamówienia, które potwierdza, że Zamówienie nadeszło. Potwierdzenie zawiera:
    1. dane na temat modelu, rozmiaru, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych okoliczności określonych w Zamówieniu,
    2. dane teleadresowe Klienta,
    3. informację o uprawnieniu Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, w terminie 14 dni.
  6. Przyjęcie Zamówienia:
   1. Po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, Sklep może przesłać Klientowi Przyjęcie Zamówienia, które oznacza przyjęcie oferty zakupu zawartej w Zamówieniu.
   2. Brak przesłania przez Sklep Przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia Zamówienia oznacza, że Sklep nie przyjął oferty.
   3. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia (informacja o statusie w realizacji) lub odmowę przyjęcia (informacja o statusie anulowania zamówienia) oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub telefonicznie. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Visbroker Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
  7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
  8. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 5. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI
  1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, w/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
  2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT.
  3. Visbroker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  4. Sposobami płatności są:
   1. Płatność za pomocą serwisu PayU,
   2. Płatność za pomocą serwisu PayPal,
   3. Płatność przelewem.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
   1. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
   2. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych,
   3. płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
  6. Aż do uiszczenia pełnej należności za Towar, Towar pozostaje własnością Sklepu.
 6. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU
  1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU bądź zwykłym przelewem internetowym).
  3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nią w zależności od wyboru klienta firmą spedycyjną:
   1. DHL Parcel (DHL Express Poland Sp. z o. o.),
   2. Pocztą Polską.
  4. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz zapłaty za Towar.
  5. Zamówienia o wartości powyżej 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych, z dostawą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów może ponosić Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.
  6. Koszt wysyłki, jeżeli występuje, pokrywa Klient. Zostaje on doliczony do ceny i osobno wykazany w Zamówieniu, Potwierdzeniu Odbioru Zamówienia i Przyjęciu Zamówienia.
  7. Towar, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania nieprawidłowego Adresu Dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu okoliczności, które leżą po stronie Klienta, zostanie zwrócony do Sklepu na koszt Klienta. Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki.
  8. Klient, który nie jest Konsumentem, przejmuje korzyści i ciężary dotyczące Towaru, a także ryzyko utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy Towaru z chwilą wydania rzeczy przez Sklep przewoźnikowi. Sklep nie odpowiada za utratę, uszkodzenia, ani opóźnienia, które mają miejsce po wydaniu Towaru przewoźnikowi.
  9. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, należy spisać protokół uszkodzenia oraz skontaktować się ze Sklepem. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania przesyłki. W wypadku wykrycia uszkodzenia lub braków w Towarze Klient jest zobowiązany do wszelkich czynności, które są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  10. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 6.3 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
   1. Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji,
   2. Koszt wysyłki towarów podany jest w zakładce „Koszty i sposoby dostawy”.
   3. Klient nie ponosi kosztów dostawy zamawianych towarów, bez różnicy jaki sposób dostawy został wybrany oraz jaka forma płatności, jeżeli ich łączna wartość w danym zamówieniu jest równa bądź wyższa kwocie 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych,
   4. Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firm wymienionych w pkt. 6.3,
   5. Zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line.
   6. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
  11. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy innego państwa-członkowskiego Unii Europejskiej bądź innego państwa którego wybór został przez Sklep umożliwiony.
 7. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU ORAZ REKLAMACJE
  1. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
  2. W wypadku, gdy Towar posiada wady, Klientowi przysługują uprawnienia na podstawie przepisów art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego, tj.:
   1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
   2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  3. Reklamację można złożyć:
   1. drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Visbroker Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 11/5/1, 60-782 Poznań z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep myLabels”
   2. a także na adres reklamacje@mylabels.pl
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta.
  5. Klient zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną.
  6. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza odmowę uznania reklamacji.
  7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
  9. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
   1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
   2. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu (np. http://poznan.wiih.gov.pl);
   3. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
   4. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://www.poznan.pl/mim/main/miejski-rzecznik-konsumentow,p,8971.html). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów,
   5. Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
   6. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Towarów jako Konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: (online dispute resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
 8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARÓW
  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient bądź osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, oznacza obowiązek Klienta poinformowania Sklepu składając jednoznaczne oświadczenie:
   1. pocztą na adres: Visbroker Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 11/5/1, 60-782 Poznań,
   2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mylabels,pl.
  4. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. terminu.
  6. Dla wykonania prawa do odstąpienia jest konieczne, aby na Towarze nadal znajdowała się nienaruszona, niezniszczona, założona przez Sklep metka zabezpieczająca, która jest oznaczona logiem Sklepu i poświadcza, że Towar został sprzedany przez Sklep oraz aby na Towarze nadal znajdowała się nienaruszona, niezniszczona, założona przez producenta Towaru metka zabezpieczająca, która jest oznaczona logiem producenta Towaru.
  7. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie osobom, które są Konsumentami. Konsumentem jest osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Skutki odstąpienia od umowy:
   1. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Visbroker Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 11/5/1, 60-782 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy oraz otrzymał zwracany Towar.
   4. W przypadku w którym Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, zwrócone zostaną jedynie koszty do ceny najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.
   5. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany w sposób wskazany przez Klienta w Formularzu odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient nie wskaże w jaki sposób ma nastąpić zwrot płatności, zostanie on dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
   6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
   7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   8. Uruchomienie zwrotu płatności zależy od stwierdzenia przez Sklep, że zwrócony Towar odpowiada przesłankom przewidzianym przez odpowiednie przepisy, w szczególności że rzecz jest nienaruszona, nieużywana, nienaprawiana, oraz posiada nienaruszoną, niezniszczoną, założoną przez Sklep metkę zabezpieczający, która jest oznaczona logiem Sklepu i poświadcza, że Towar został sprzedany przez Sklep a także aby na Towarze nadal znajdowała się nienaruszona, niezniszczona, założona przez producenta Towaru metka zabezpieczająca, która jest oznaczona logiem producenta Towaru.
   9. Dowodem zakupu Towaru w Sklepie jest faktura VAT albo paragon fiskalny. Inne dowody zakupu są dopuszczalne jedynie, jeżeli umożliwiają wiarygodne zweryfikowanie, czy Towar został zakupiony w Sklepie, za jaką cenę i w jakiej dacie.
  9. Wzór Formularza odstąpienia od umowy Klient może znaleźć na stronie internetowej Sklepu.
 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu za wady Towaru na zasadzie rękojmi i odpowiedzialność odszkodowawczą.
  2. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu czynów niedozwolonych, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sklepu lub osoby, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.
  3. Wobec podmiotów, które nie są Konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu nienależytego wykonania albo niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sklepu lub osoby, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność.
 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PLIKI COOKIES
  1. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Visbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11/5/1, dalej Spółka.
  2. Dane osobowe klientów są przetwarzane przez Visbroker Sp. z o.o. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.).
  3. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w następujących celach:
   1. umożliwienia Klientowi założenia, zalogowania się i zarządzania Kontem w Sklepie,
   2. realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
   3. zapewnienie obsługi usług płatniczych,
   4. zapewnienia obsługi usług przewoźniczych,
   5. działalności statystycznej oraz marketingowej Sklepu,
   6. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu działalności marketingowej Sklepu odbywa się za dobrowolną zgodą Klienta.
  5. Sklep przetwarza również dane osobowe Klientów w zakresie, który jest dopuszczalny na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności dla celów ochrony uzasadnionego interesu Sklepu przed działaniem Klientów lub innych osób na szkodę Sklepu.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych poprzez Sklep lub kontakt telefoniczny.
  7. W wypadku Zamówienia Towaru z wysyłką na Adres Dostawy, Sklep może przekazać odpowiednie dane osobowe Klienta przewoźnikowi.
  8. Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów. chroni przekazane mu dane osobowe, dokładając należytej staranności celem ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  9. Sklep stosuje pliki cookies. Pliki cookies stosowane przez Sklep służą do korzystania z niektórych funkcji witryny internetowej Sklepu, jak logowania lub zbierania statystyk na temat zachowań użytkowników. Klient może ograniczyć lub zablokować stosowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  10. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu oraz ochronie danych osobowych zapisane zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu.
 11. ZMIANA REGULAMINU
  1. Visbroker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. Za każdym razem, gdy Sklep zmienia Regulamin:
   1. przekaże Zarejestrowanym Klientom na Adres Poczty Elektronicznej zmieniony Regulamin najpóźniej 14 dni przed wejściem w życie zmian,
   2. umieści zmieniony Regulamin w witrynie internetowej Sklepu.
  3. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeżeli nie sprzeciwił się zmianie z upływem dnia roboczego poprzedzającego wejście w życie zmiany. Sprzeciw wymaga wysłania na adres poczty elektronicznej: kontakt@mylabels.pl. Złożenie sprzeciwu jest równoznaczne z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym Umowy przez Klienta.
  4. Wypowiedzenie nie narusza zobowiązań, które przed wejściem w życie zmiany Regulaminu powstały w związku z przyjętymi do realizacji Zamówieniami, a dotyczą np. dostarczenia Towaru, zapłaty ceny, zwrotu towaru, zwrotu ceny.
  5. Wypowiedzenie nie narusza uprawnienia Sklepu do przetwarzania danych osobowych w zakresie zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy o danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Sklepu.
 12. ZAPISY KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  2. Sądem wyłącznie właściwym jest polski sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
  3. Wyłączenie Konwencji Wiedeńskiej. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja Wiedeńska lub CISG) nie znajduje zastosowania.
  4. Regulamin obowiązuje od 24 czerwca 2018.