Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem www.mylabels.pl (dalej Sklep Internetowy).
  2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Visbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11/5/1 (dalej Spółka).
  3. Dane osobowe klientów są przetwarzane przez Visbroker Sp. z o.o. zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.).
  4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Klienta jak na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia zakupów zrobionych w Sklep Internetowy, adres IP urządzenia, informacje o przeglądarce używanej przez urządzenie, zawartość i unikalne adresy (URL), datę i czas logowania się.
  5. Spółka ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do zrealizowania Zamówienia na najwyższym poziomie.
  6. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Zamówienia oraz z zakresu udzielonej zgody.
  7. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Klientów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 2. Cel zbierania danych
  1. Spółka może udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Spółka może przekazać dane osobowe Klienta organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
  2. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane w następujących celach:
   1. umożliwienia Klientowi założenia, zalogowania się i zarządzania Kontem w Sklepie Internetowym,
   2. realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
   3. zapewnienie obsługi usług płatniczych,
   4. zapewnienia obsługi usług przewoźniczych,
   5. działalności statystycznej oraz marketingowej Sklepu Internetowego,
   6. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu działalności marketingowej Sklepu Internetowego odbywa się za dobrowolną zgodą Klienta.
  4. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
  5. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
  6. Sklep Internetowy, poza ww. punktami, nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych Klientów.
 3. Podstawa przetwarzania danych
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, tj. złożenia zamówienia.
  2. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Klient podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
  3. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych Klienta jest wykonanie umowy sprzedaży, której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W tym względzie Klient jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.
  4. Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
  5. W sytuacji przetwarzania danych w celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Odbiorcy danych osobowych
  1. Katalog odbiorców Danych Osobowych Klienta przetwarzanych przez Spółkę wynika z zakresu usług z jakich korzysta Klient, z udzielonej przez niego zgody lub z przepisów prawa,
  2. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział inne podmioty które technicznie umożliwiają realizację zawartej z Klientem umowy sprzedaży, w tym w szczególności dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Spółkę w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  1. W ramach korzystania przez Spółkę z narzędzi wspierających jej bieżącą działalność udostępnianych m.in. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy ze Spółką.
  2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Spółkę poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
  3. Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Spółkę zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.
 6. Dostęp do danych osobowych
  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Spółka zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, możliwości ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
  3. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
  4. Dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie danych osobowych Klient może dokonywać w dowolnym czasie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
  5. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego poprzez pocztę elektroniczną.
  6. W sytuacji kiedy Spółka przetwarza dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, na podstawie jego zgody lub zawartej umowy, Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana również do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
  7. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Usunięcie konta
  1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
  2. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.
  3. Klient ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Spółkę, z wyjątkiem następujących sytuacji:
   1. Klient posiada niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta,
   2. Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo,
   3. Klient nie uregulował należności wobec Spółki, niezależnie od metody płatności.
  4. Spółka zachowa dane osobowe Klienta dotyczące transakcji w celach księgowych jeśli Klient dokonał jakichkolwiek zakupów.
 8. Czas przechowywania danych osobowych
  1. Spółka przechowuje dane osobowe Klienta w związku z dokonaniem przez niego  transakcji w Sklepie Internetowym bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.
  2. Dodatkowo, dane mogą być przez Spółkę przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
  3. Jednocześnie, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 9. Kontakt
  1. W wypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia Klienci proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mylabels.pl,
   2. pisemnie na adres: 

    Sklep internetowy myLabels

    Visbroker Sp. z o.o.

    ul. Grunwaldzka 11/5/1

    60-782 Poznań

   3. kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: 798 164 074.
 10. Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)
  1. Przez używanie stron Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
  2. Sklep Internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.
  3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
  4. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.
 11. Co to są ciasteczka?
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.
  2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
  4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.
 12. Newsletter
  1. Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego, np. o nowych Towarach i aktualnych promocjach.
  2. Klient może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Wpisany adres należy potwierdzić, klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi.
  4. Klient korzysta z usługi newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.
  5. Newsletter jest usługą bezpłatną.
  6. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.
  7. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Spółka zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
  2. Spółka stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
  3. Dostępu do danych Spółka udziela jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.